poniedziałek, 11 listopada 2013

Literatura

Dodano: 18.01.2015

Przedstawione poniżej publikacje dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Promocja zdrowia w miejscu pracy
Z tymi i z wieloma innymi, przydatnymi w edukacji zdrowotnej książkami i artykułami, można zapoznać się pod adresem:
http://promocjazdrowiawpracy.pl/publikacje/


Nauczyciele – uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasiePublikacja podejmuje problem dyscypliny w szkole, który jest często przedmiotem dyskusji i wzbudza wiele emocji. Autor w publikacji przedstawia wiedzę na temat dyscypliny oraz prezentuje wyniki badań – zarówno zrealizowanych w Polsce, jak i zagranicą. Opisane badania dotyczące problematyki dyscypliny zaprezentowane są z punktu widzenia nauczycieli i uczniów.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowejKsiążka ta, wydana pod redakcją dr. Piotra Plichty i dr. hab. Jacka Pyżalskiego zawiera 12 artykułów dotyczących problemu wychowania i kształcenia młodych ludzi w cyfrowym świecie.
Publikacja przybliża specyfikę korzystania z nowych mediów przez dzieci i młodzież, a także prezentuje praktyczne rozwiązania, przykłady dobrej praktyki i wskazówki umożliwiające profesjonalistom włączenie nowych mediów w działania dydaktyczne i wychowawcze.


Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:


Promocja zdrowia psychicznego w placówce edukacyjnej. Podręcznik

Podręcznik ten został opracowany w ramach projektu Mental Health Promotion Hadbooks.

Celem podręcznika jest wsparcie organizatorów działań prozdrowotnych w szkołach we wdrażaniu interwencji służących promocji zdrowia psychicznego uczniów.

Zawiera on charakterystykę przykładowych problemów z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, opis narzędzi do realizacji zajęć podejmujących tę problematykę oraz opis kolejnych kroków, które należy podjąć w celu ich organizacji.

Podręcznik wzbogacony jest o zestawy ćwiczeń i materiały gotowe do wykorzystania w pracy z uczniami.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:
Promocja zdrowia psychicznego w placówce edukacyjnej. Podręcznik.


Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). PodręcznikNadmierny stres zawodowy pedagogów oraz skutki do jakich on prowadzi stanowią poważny problem dla teorii oraz praktyki pedagogicznej i podejmowany jest często w dyskursie naukowym. Wyzwaniem jest przygotowanie działań mających na celu przeciwdziałanie problemom związanym z występowaniem obciążeń zawodowych. Ich przygotowanie stanowić powinno odpowiedź na potrzeby tej grupy zawodowej.
Tymczasem brakuje narzędzi umożliwiających ich zmierzenie.
Publikacja autorstwa dr. hab. Jacka Pyżalskiego i dr. Piotra Plichty, stanowi odpowiedź na zidentyfikowane braki w obszarze pomiaru obciążeń zawodowych pedagoga. Skonstruowane przez autorów narzędzie uwzględnia specyfikę tej grupy zawodowej oraz przystosowane jest do polskich uwarunkowań kulturowo-społecznych.
Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:


Program zdrowego odżywiania się

Ten mini-poradnik w sposób przyjazny dla Czytelnika przedstawia – krok po kroku – zasady przygotowania i realizacji programów zdrowego odżywiania się w zakładzie pracy, jak też pomysły na skuteczne działania w tym zakresie. 

Adresowany jest do wszystkich, którzy planują podjąć się roli lidera/animatora takich działań.Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:


Program radzenia sobie ze stresemTen mini-poradnik w sposób przyjazny dla Czytelnika przedstawia – krok po kroku – zasady przygotowania i realizacji programów radzenia sobie ze stresem w zakładzie pracy, jak też pomysły na skuteczne działania w tym zakresie. Adresowany jest do wszystkich, którzy planują podjąć się roli lidera/animatora takich działań.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:

Program radzenia sobie ze stresem


Propozycje przedstawione poniżej dotyczą  funkcjonowania pojęć zdrowego stylu życia  w połączeniu z edukacja, w tym także z samokształceniem. 
Pierwsze  proponowane poniżej pozycje dotyczą zagadnień - od stylu życia i zdrowia do działania w celu ich poprawy - z uwzględnienia zagadnień z nimi związanych praktyce  i rzeczywistości edukacji szkolnej.

 Wydawnictwa zwarte:

Tuszyńska-Bogucka V., Bogucki J. (Red.)(2005): Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia. Lublin, Wyd. Czelej
Tuszyńska-Bogucka W., Bogucki J., Gajuś-Lankamer E., Wójcik A. M.(2007):Zasady i formy pracy z uczniem z ADHD w gimnazjum. Lublin, Wyd. Czelej
Grabowiec A., Bogucki J., Bochniarz A. (2008)(Red. ): Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia. Wyd. Neurocentrum. Lublin
Bochniarz A. Bogucki J., Grabowiec A. (2008)(Red. ): Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia. Wyd. Neurocentrum. Lublin

Artykuły: 

Bogucki, J. (2004): Model kompetencji rodzinnej C. Bodenmann-Kehl w perspektywie optymalizacji zdrowia psychicznego i funkcjonowania rodziny. Annales UMCS, Sectio D Medicina, vol. LIX, SUPPL. XIV, N. 1, ss. 170 – 173.
Tuszyńska-Bogucka W., Bogucki J., (2005): Optymalizacja startu szkolnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie dzieci z zespołem hiperkinetycznym. [w:] Guz S., Andrzejewska J., (Red.) Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 39 – 49.
Bogucki J., Gajuś-Lankamer E., Wójcik A. M., Tuszyńska-Bogucka W. (2006): Wykorzystanie technologii informacyjnych w edukacji biologicznej. [w:] Bartkowicz Z., Kowaluk M., Samujło M. (Red.): Nauczyciel kompetentny – teraźniejszość i przyszłość. Lublin, Wyd. UMCS, ss. 307-314.
Kocka A., Bogucki J., Kocki J. (2008): Oddziaływanie przewlekłej farmakoterapii na zachowanie dzieci w wieku szkolnym – na przykładzie terapii chorób układu oddechowego. [w:] Grabowiec A., Bogucki J., Bochniarz A. (2008)(Red. ): Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia. Wyd. Neurocentrum. Lublin, ss. 31 – 38.