poniedziałek, 11 listopada 2013

Witamy na stronie - Wymiary zdrowia

 

Ile powinien trwać urlop?


Długość urlopu ma wpływ na to, czy po powrocie będziemy czuć się zregenerowani i zmotywowani do pracy,
czy wciąż będziemy pod wpływem niszczącego stresu.
Psychologowie twierdzą, że do urlopu trzeba się specjalnie przygotować, a tygodniowy wyjazd może się okazać niewystarczający, by zapomnieć o stresie i naładować akumulatory.
Eksperci twierdzą, że pierwszy tydzień urlopu jest jak detoks – przenosimy się w zupełnie inną rzeczywistość
i potrzebujemy kilku dni na przystosowanie do nowych warunków. 
W drugim tygodniu poznajemy dokładnie miejsce i zaczynamy odczuwać przyjemność z pobytu. 
Trzeci tydzień to czas na relaks i regenerację – to właśnie wtedy odpoczywamy w pełnym tego słowa znaczeniu.

 Czy znamy definicje  zdrowia i historię jej powstawania?
Stan zdrowia ujmowano w kategoriach harmonii cia
ła człowieka, jego części, wpływów zewnętrznych i ich wzajemnych powiązań. Przypominano poglądy z lat 20. XIX w. znajdujące się pod wpływami oświeceniowymi, oceniano je, ale i ujmowano w kontekście starożytnej szkoły filozofii przyrody[1]. I jak się wydaje, z tego też powodu uwypuklano szczególne znaczenie dla stanu zdrowia oddziaływań zewnętrznych, w tym powietrza, przybliżając poglądy Anaksymandera z VI w. p. n. e., czy Diogenesa z Apolonii z V w. p.n.e[2]. Zwracano uwagę na tzw. wpływy wewnętrzne i na ustalenia sięgające czasów Hipokratesa - znaczenia dla organizmu teorii humoralnej - roli płynów ustrojowych [b] czyli, tzw. soków. Odwoływano się do metodyków i teorii, iż harmonijny i "właściwy" ruch atomów stanowi zdrowie, zaś przeciwny ruch - chorobę[3]
Na podstawie Wikipedii ( na początek) jako wsparcie rozważań nad "wymiarami zdrowia" źródła będą uzupełniane:

 Bożena Urbanek. Zdrowie i choroba w ujęciu polskich lekarzy II połowy XIX i początków XX wieku. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. 47/3, s. 109-122, 2002. 

 Ferdynand Dworzaczek. O pojęciu życia przez starożytnych filozofów greckich. „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. T. 29, z. 1, s. 26-30, 185
Edmund Biernacki: Co to jest choroba?. Lwów: H. Altenberg, 1905, s. 25-26, 28.


Ptaki Wisły warszawskiej


Zobacz kto śpiewa w Warszawie i przyłącz się do grona miłośników Wisły.Funkcje aplikacji:
1) Katalog ptaków, które można spotkać i usłyszeć na każdym nadwiślańskim spacerze po Stolicy. Katalog zawiera opisy cech charakterystycznych 30 gatunków ptaków, ich zdjęcia oraz nagrania śpiewu umożliwiające ich łatwiejszą identyfikację w terenie.
2) Quiz
3) Memory
4) Aktualności związane ze społecznością Wisły Warszawskiej
5) Mapa okolic Wisły Warszawskiej w raz z obserwacjami


Przystąp do programu LIFE+ i zostań obserwatorem Wisły Warszawskiej. Dla członków programu aplikacja pełni dodatkową rolę jako narzędzie do monitorowania obszaru projektu i zgłaszania obserwacji z tego terenu. Wiadomości takie mogą zawierać tekst, zdjęcia, nagranie dźwięku i pozycje GPS odpowiadającą miejscu wystąpienia zdarzenia. Zgłoszone przez członków społeczności LIFE+ trafiają do centrum przetwarzania skąd są publikowane na publicznym profilu projektu http://www.facebook.com/WislaWarszawska


Aplikacja została stworzona w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej". Projekt ten realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawę oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków STOP, dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską dofinansowaniu ze środków Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Więcej informacji o programie na stronie http://www.wislawarszawska.pl/


RUCH TO ELEMENT  -  ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 Zdjęcie pochodzi ze strony Cinemagraph - Living images created by Jamie Beck and Kevin Burg


Nasze zdrowie - to nasz kapitał

Stan zdrowia ujmowano w kategoriach harmonii ciała człowieka, jego części, wpływów zewnętrznych i ich wzajemnych powiązań. Przypominano poglądy z lat 20. XIX w. znajdujące się pod wpływami oświeceniowymi, oceniano je, ale i ujmowano w kontekście starożytnej szkoły filozofii przyrody[6]. I jak się wydaje, z tego też powodu uwypuklano szczególne znaczenie dla stanu zdrowia oddziaływań zewnętrznych, w tym powietrza, przybliżając poglądy Anaksymandera z VI w. p. n. e., czy Diogenesa z Apolonii z V w. p.n.e[7]. Zwracano uwagę na tzw. wpływy wewnętrzne i na ustalenia sięgające czasów Hipokratesa - znaczenia dla organizmu teorii humoralnej - roli płynów ustrojowych [b] czyli, tzw. soków. Odwoływano się do metodyków i teorii, iż harmonijny i "właściwy" ruch atomów stanowi zdrowie, zaś przeciwny ruch - chorobę.

Według Światowej Organizacji Zdrowia na zdrowie indywidualne i zdrowie zbiorowości wpływa wiele czynników. Są to głównie warunki środowiska otaczającego, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, poziom wykształcenia, stosunki międzyludzkie w bliskim otoczeniu i w rodzinie. W mniejszym stopniu jest to dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej.Według Lalonde'a występują cztery czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka. Są to:
Biologia, środowisko,
Styl życia oraz
Opieka zdrowotna.
Zdrowie można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki zastosowaniu dorobku zaawansowanej nauki o zdrowiu i opiece zdrowotnej, ale także poprzez wybór prawidłowego stylu życia.


 
 Edukacja prozdrowotna – obowiązek czy konieczność?


Dnia 23 grudnia 2008 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzeniu z w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół. W nowej podstawie programowej pojawia się wiele zapisów dotyczących edukacji zdrowotnej oraz pośrednio z nią związanych, a realizowanych podczas zajęć z różnych przedmiotów. Informacje o edukacji zdrowotnej pojawiają się już w preambule podstawy programowej:
Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Zagadnienia dotycząca zdrowia mają być omawiane głównie na zajęciach przyrody i wychowania fizycznego, ale także na zajęciach komputerowych, lekcjach historii czy języków. Osobą pełniącą wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów jest nauczyciel wychowania fizycznego.
Poniżej kilka informacji z dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży:
  1. W Polsce rozpoznaje się nadmierną masę ciała u około 15 procent dzieci, a otyłość u 4 procent i stale obserwuje się tendencje zwyżkową; problem nadwagi i otyłości dotyka coraz młodszych, nawet dwuletnich dzieci.
  2. Odsetek chorych na cukrzycę w Polsce w 2009 roku osiągnął poziom 9,1% ogólnej populacji. Polska jest w pierwszej dziesiątce wśród krajów całego świata z największą liczbą osób, u których diagnozuje się tzw. stan przedcukrzycowy, będący początkiem rozwoju właściwego schorzenia. Coraz częściej dzieci bardzo otyłe, w tzw. okresie przedcukrzycowym, mają 3–5 lat.
  3. Według raportu Państwowego Zakład Higieny z 2008 roku: co szósty chłopiec w wieku 15 lat pije alkohol przynajmniej raz w tygodniu; obserwuje się spadek aktywności dzieci i młodzieży w starszych grupach wiekowych; spożycie owoców i warzyw utrzymuje się w Polsce na niskim poziomie, a wśród młodzieży odnotowano spadek spożycia owoców w ostatnich latach.
Zatem edukacja zdrowotna w szkole to nie tylko obowiązek narzucany nauczycielom przez podstawę programową. Jest to konieczność – należy szybko podjąć wysiłek właściwego przygotowania naszych uczniów do świadomego prowadzenia zdrowego trybu życia.
W zalecanych warunkach i sposobach realizacji zapisów podstawy programowej znajdziemy następujące zdanie:
Warunkiem skuteczności zajęć edukacji zdrowotnej jest:
  • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik aktywizujących oraz interaktywnych, w tym szczególnie metody projektu i portfolio; (...)
Prowadząc zajęcia dotyczące edukacji zdrowotnej powinniśmy nie tylko przekazać naszym uczniom konkretną wiedzę, ale zrobić to w sposób ciekawy i inspirujący. Dobrym pomysłem może być wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w tym celu.

  G.Gregorczyk


III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

20.03.2015
III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 125 w Warszawie, ul. Hoża 88. 

Będzie to wydarzenie, które daje sposobność zaprezentowania wieloletniej działalności szkół na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego społeczności szkolnej, należących do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Promocja zdrowia i profilaktyka inwestycją w kapitał społeczny 

18.03.2015
"Promocja zdrowia i profilaktyka – inwestycją w kapitał społeczny”  realizowanej w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”.


Konferencja i warsztaty organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie, 23-24.03.2015,  to propozycja poszukiwania optymalnych rozwiązań, ukierunkowanych na wzmocnienie systemowego podejścia do promocji zdrowia i profilaktyki, opartego o rzetelną diagnozę potrzeb lokalnej społeczności, adekwatny dobór instrumentów ich realizacji oraz należne tym działaniom finansowanie, uwzględniające kryteria jakościowe realizowanych programów.

Celem konferencji jest refleksja nad efektywnością i skutecznością działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze zdrowia i profilaktyki.
 Harmonogram konferencji i warsztatów:

Nikt nie ma wątpliwości, że inwestowanie w zdrowie i profilaktykę jest inwestycją długookresową
ale i niezwykle opłacalną, bo przynoszącą niemałe korzyści społeczne. Wszyscy także zgodzimy się z tym, że jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań podejmują szereg działań w ww. obszarach a podejmowane działania są ujmowane w formie strategii odpowiadających na problemy lokalnego środowiska. Wciąż jednak pojawiają się pytania: czy to, co robimy jest wystarczające? czy możemy zrobić więcej? czy można działać jeszcze efektywniej, a jeśli tak to, jakie działania powinniśmy podjąć, aby być bardziej skuteczni? W ramach konferencji proponujemy Państwu poszukiwanie odpowiedzi na te i podobne pytania, pokazanie przykładów dobrych praktyk samorządowych, prezentację badań i różnych praktycznych, lokalnych podejść do promocji zdrowia i profilaktyki.


AKADEMIA  ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w działaniach  edukacyjnych w przedszkolach oraz aktywnościach przeznaczonych dla rodziców


Kampania - wiemcojem.um.warszawa.pl